මෙල්බර්න් කුසලානය(Melbourne Cup) පලමුවරට ප්‍රේක්‍ෂකයින් නොමැතිව අද පැවැත්වීමට නියමිතය​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් කුසලානය(Melbourne Cup) පලමුවරට ප්‍රේක්‍ෂකයින් නොමැතිව අද පැවැත්වීමට නියමිතය​.

මෙල්බර්න් කුසලානය(Melbourne Cup) පලමුවරට ප්‍රේක්‍ෂකයින් නොමැතිව අද පැවැත්වීමට නියමිතය​.

මෙල්බර්න් කුසලානය( Melbourne Cup) පලමුවරට ප්‍රේක්‍ෂකයින් නොමැතිව අද පැවැත්වීමට නියමිතය​.

Parks and pubs expecting a boom as Melbourne Cup runs without a crowd.

 අද Flemingtonහි පැවැත්වීමට නියමිත Melbourne Cup (මෙල්බර්න් කුසලානය) නැමැති​ සාම්ප්‍රදායික උත්සවය සියැසින් දැක බලා භුක්ති විඳීමට නොහැකි වුවත් මෙල්බන් වැසියන් උද්‍යාන සහ මත්පැන්හල් වෙත ඇදී යනු ඇත.

COVID-19 වසංගතය නිසා ඩොලර් මිලියන 7.75 ක වටිනාකමින් යුත් මෙම අශ්ව ධාවන තරඟය ප්‍රථම වරට සමූහයක් නොමැතිව සිදු කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කර ඇත.

අද Flemington නගරයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 29 දක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇති අතර එය 2014 වර්‍ෂයෙන් පසු උණුසුම්ම කුසලාන දිනය බවට පත් වනු ඇත​.

COMMENTS