අහක දාන ටින්, බෝතල් වලට ඩොලර් දෙන්න වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය සූදානම් වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අහක දාන ටින්, බෝතල් වලට ඩොලර් දෙන්න වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය සූදානම් වේ.

අහක දාන ටින්, බෝතල් වලට ඩොලර් දෙන්න වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය සූදානම් වේ.

අහක දාන ටින්, බෝතල් වලට ඩොලර් දෙන්න වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය සූදානම් වේ.

Proposed Victorian cash for cans scheme unveiled ahead of 2023 rollout.

වික්ටෝරියානු රජය  දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ බලා සිටි බහාලුම් තැන්පතු ක්‍රමය(container deposit scheme) 2023 දී එළිදැක්වීමට සැලසුම් කර ඇති අතර මේ සඳහා වික්ටෝරියානුවන්ට ඔවුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට දිරිගන්වනු ලැබේ.

දැනට​ මෙවැනි බහාලුම් තැන්පතු යෝජනා ක්‍රමයක් (CDS) නොමැති එකම ප්‍රාන්තය වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය වේ.

ප්‍රාන්ත රජය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව යටතේ, වික්ටෝරියානුවන්ට සෑම හිස් කෑන් එකක් ,කුඩා බෝතලයක් හෝ පෙට්ටියක්  සඳහාම ඩොලර් ශත 10 ක් අයකර ගැනීමට හැකි වේ.

ප්‍රාන්තය පුරා එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන ලෙස සාප්පු සහ drive-through depots යන ස්ථාන හඳුන්වා දේ.

යෝජිත ආකෘතිය යටතේ, වික්ටෝරියානු රජය නියාමන අධීක්ෂණයක් ලබා දෙන අතර, යෝජනා ක්‍රමයේ ක්‍රියාකාරිත්වය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා බීම කර්මාන්තය සම්බන්ධ වනු ඇත.

වැඩි විස්තර සඳහා සහ මේ පිළිබඳව ඔබගේ අදහස් පල කිරීමට පහත වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න​.

engage.vic.gov.au/container-deposit-scheme

COMMENTS