2020 ජනවාරි 1 සිට 2020 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා කාල සීමාව සඳහා ඕස්ට්‍රේලියානු වීසා(186,190,482) නිකුත් කල සංඛ්‍යා මෙන්න​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

2020 ජනවාරි 1 සිට 2020 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා කාල සීමාව සඳහා ඕස්ට්‍රේලියානු වීසා(186,190,482) නිකුත් කල සංඛ්‍යා මෙන්න​.

2020 ජනවාරි 1 සිට 2020 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා කාල සීමාව සඳහා ඕස්ට්‍රේලියානු වීසා(186,190,482) නිකුත් කල සංඛ්‍යා මෙන්න​.

2020 ජනවාරි 1 සිට 2020 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා කාල සීමාව සඳහා ඕස්ට්‍රේලියානු වීසා(186,190,482) නිකුත් කල සංඛ්‍යා මෙන්න​.

FOI Data for January 2020 to September 2020

2020 ජනවාරි 1 සිට 2020 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා කාල සීමාව සඳහා ඕස්ට්‍රේලියානු වීසා(186,190,482) අයදුම්පත් ගණන(lodgements) හා වීසා ප්‍රදානය(grants) කල ගණන සම්බන්ධව ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව පහත තොරතුරු නිකුත් කර ඇත. 

 

Source: Department of Home Affairs, 2020 (DD-4046.01)

 

COMMENTS