බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ COVID-19 එක් නව සිද්ධියක් වාර්තා වන අතරේ ක්වීන්ස්ලන්තයේ අපද්‍රව්‍ය වල වෛරස් කොටස් සොයා ගැනේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ COVID-19 එක් නව සිද්ධියක් වාර්තා වන අතරේ ක්වීන්ස්ලන්තයේ අපද්‍රව්‍ය වල වෛරස් කොටස් සොයා ගැනේ.

බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ COVID-19 එක් නව සිද්ධියක් වාර්තා වන අතරේ ක්වීන්ස්ලන්තයේ අපද්‍රව්‍ය වල වෛරස් කොටස් සොයා ගැනේ.

බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ COVID-19 එක් නව සිද්ධියක් වාර්තා වන අතරේ ක්වීන්ස්ලන්තයේ අපද්‍රව්‍ය වල වෛරස් කොටස් සොයා ගැනේ.

Queensland Health discovers virus in sewage as WA records one new case.

ක්වීන්ස්ලන්ඩ් හෙල්ත් පවසන්නේ බ්‍රිස්බේන් නගරයට බටහිරින් පිහිටි Ipswich හි Carole Park ප්‍රදේශයේ ඇති පවිත්‍රාගාරයක සාමාන්‍ය අපජල පරීක්ෂාව සිදු කිරීමේදී අපද්‍රව්‍යවල COVID-19 වෛරස් කොටස් සඳහා ධනාත්මක ප්‍රතිඵ​ලයක් ලබා දුන් බවයි.

COVID-19 හි හෝඩුවාවන් සඳහා අපද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ක්වීන්ස්ලන්ත සෞඛ්‍ය, ක්වීන්ස්ලන්ත විශ්ව විද්‍යාලය සහ CSIRO නියමු පර්යේෂණ වැඩසටහනක කොටසක් ලෙස මෙම නියැදිය පසුගිය සතියේ ලබා ගන්නා ලදී.

බටහිර ඕස්ට්‍රේලියානු සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් COVID-19 හි එක් නව සිද්ධියක් ප්‍රාන්තයේ වාර්තා කරන ලදී; ඒ හෝටල් නිරෝධායනය සඳහා ආපසු පැමිණි විදේශීය සංචාරකයෙකි.

COMMENTS