ශ්‍රී ලංකාවේ ඊයේ(27/10) හමු වූ කොරෝනා රෝගීන් 457 දෙනා පදිංචි ප්‍රදේශ මෙන්න. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊයේ(27/10) හමු වූ කොරෝනා රෝගීන් 457 දෙනා පදිංචි ප්‍රදේශ මෙන්න.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊයේ(27/10) හමු වූ කොරෝනා රෝගීන් 457 දෙනා පදිංචි ප්‍රදේශ මෙන්න.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊයේ(27/10) හමු වූ කොරෝනා රෝගීන් 457 දෙනා පදිංචි ප්‍රදේශ මෙන්න.

Here are the areas where 457 corona patients were found in Sri Lanka yesterday (27/10).

ඊයේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා වෛරස් රෝගීන් 457 දෙනෙකු වාර්තා වූ අතර ඉන් බහුතරයක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් අනාවරණය විය​.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඊයේ රෝගීන් 220 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වූ අතර කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 183 ක් වාර්තා වුණි.

ඉතිරි රෝගීන් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 16 ක්, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 02 ක් සහ හම්බන්තොට, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 05 ක් සහ මහනුවර හා මාතලේ රෝගීන් 01 බැගින් සමන්විත වේ.

මේ අතර,නුවරඑළිය​ දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 10 ක්, බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 05 ක් සහ කුරුණගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 03 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබේ.

 

COMMENTS