මෙට්‍රො මෙල්බන්හි කොරෝනා නීති ලිහිල් කිරීම ඔබේ ව්‍යාපාරයට හෝ රැකියා ස්ථානයට බලපාන ආකාරය​! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙට්‍රො මෙල්බන්හි කොරෝනා නීති ලිහිල් කිරීම ඔබේ ව්‍යාපාරයට හෝ රැකියා ස්ථානයට බලපාන ආකාරය​!

මෙට්‍රො මෙල්බන්හි කොරෝනා නීති ලිහිල් කිරීම ඔබේ ව්‍යාපාරයට හෝ රැකියා ස්ථානයට බලපාන ආකාරය​!

මෙට්‍රො මෙල්බන්හි කොරෝනා නීති ලිහිල් කිරීම ඔබේ ව්‍යාපාරයට හෝ රැකියා ස්ථානයට බලපාන ආකාරය​!

Summary of the Third Step and further easing of restrictions in Metro Melbourne.

ඔක්තෝබර් 27 වන අඟහරුවාදා රාත්‍රී 11:59 සිට මෙල්බන් මෙට්‍රොපොලිටන් ප්‍රදේශයන් හි සිදුවෙන කොරෝනා නීති ලිහිල් කිරීම් නිසා ඔබගේ ව්‍යාපාරය හෝ රැකියා ස්ථානය ආරම්භ කිරීමට හැකියාව පවතීද යන්න පිළිබඳව​ පහත සාරංශයෙන් දැක්වේ.

 PDF detailing all the changes 

 

COMMENTS