ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර් කටයුතු අංශය නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දැමේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර් කටයුතු අංශය නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දැමේ.

ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර් කටයුතු අංශය නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දැමේ.

ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර් කටයුතු අංශය නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දැමේ.

Foreign Ministry Consular Affairs Division closed until further notice.

නැවත දැනුම් දෙන තුරු ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර් කටයුතු අංශය විසින් සපයනු ලබන සියලුම සේවාවන් අත්හිටුවීමටත්, මහජනතාව රැස්වීම​ සීමා කිරීමටත්, එමඟින් COVID-19 වෛරසය පැතිරීම වැළැක්වීමටත් විදේශ අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

 

COMMENTS