ඔස්ටේ්‍රලියාවේ වැඩිම සේවක හිගයක් ඇති රැකියා 10 සඳහා වන පුරප්පාඩු සංඛ්‍යා – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ වැඩිම සේවක හිගයක් ඇති රැකියා 10 සඳහා වන පුරප්පාඩු සංඛ්‍යා

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ වැඩිම සේවක හිගයක් ඇති රැකියා 10 සඳහා වන පුරප්පාඩු සංඛ්‍යා

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ වැඩිම සේවක හිගයක් ඇති රැකියා 10 සඳහා වන පුරප්පාඩු සංඛ්‍යා ජාතික නිපුණතා කොමිසම විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ලියාපදිංචි හෙදියන් 9,226 කට – මෘදුකාංග හා ඇප්ලිකේෂන නිර්මාපකයන් 7,841 කට – aged සහ disability සේවකයන් 5,101 කට මෙන්ම ඉදිකිරීම් කළමණාකරුවන් 4,984 කට පුරප්පාඩු පවතිනවා.

Child care සේවකයන් 4,549 කට – මෝටර් තාක්ෂණ ශිල්පීන් 4,316 කට සහ සිල්ලර කළමණාකරුවන් 4,244 කට මෙන්ම සූපවේදින් 4,141 දෙනෙකුටද දැනට ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ රැකියා පුරප්පාඩු ඇති බවයි ජාතික නිපුණතා කොමිසම සඳහන් කලේ.

තොරතුරු තාක්ෂණ විශ්ලේෂකයන් 3,830 කගේ සහ වෑද්දුම් ශිල්පීන් 3,565 කගේ හිගයක්ද දැනට පවතින බව සඳහන්.

2021 වසරට වඩා මෙම වසරේදී වැඩිම සේවක හිගයක් නිර්මාණය වී ඇති ක්ෂේත්‍රය බවට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය පත්වී ඇති අතර ප්‍රතිශතයක් ලෙස එම වැඩිවීම සියයට 47 ක්.

COMMENTS