නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තය එලඹෙන සිකුරාදා(23/10) තවදුරටත් කොරෝනා නීති ලිහිල් කිරීමට සැරසේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තය එලඹෙන සිකුරාදා(23/10) තවදුරටත් කොරෝනා නීති ලිහිල් කිරීමට සැරසේ.

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තය එලඹෙන සිකුරාදා(23/10) තවදුරටත් කොරෝනා නීති ලිහිල් කිරීමට සැරසේ.

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තය එලඹෙන සිකුරාදා(23/10) තවදුරටත් කොරෝනා නීති ලිහිල් කිරීමට සැරසේ.

Restrictions in NSW due to ease on Friday.

නිව් සවුත් වේල්ස් හි සමහර COVID-19 සීමාවන් මෙම සිකුරාදා සිට ලිහිල් කිරීමට නියමිත අතර එළිමහන් මහජන රැස්වීම්වල සීමාව පුද්ගලයන් 20 සිට 30 දක්වා ඉහළ දැමීමට නියමිතයි.

අවන්හල් සහ වෙනත් ස්ථාන සඳහා පුද්ගලයින් එක් වරකට එක් මේසයක 30 දෙනෙකුට අසුන් ගෙන ආහාර ගැනීමට හැකි වනු ඇත​. මෙතෙක් එම සීමාව 10දෙනෙකු දක්වා පැවතුනි.

දුරස්ථභාවය පවත්වා ගෙන​ අමුත්තන් 300 දෙනෙකුට ඉඩ දීම සඳහා දෙසැම්බර් 1 වනදා සිට මංගල උත්සවවල සීමාවන් ලිහිල් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

COMMENTS