2023 ඔස්ටේ්‍රලියා නිවාඩු දින සියල්ල මෙන්න

2023 වසර සඳහා ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දින ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එක් එක් ප්‍රාන්තය සඳහා බලාත්මක නිවාඩු දින පහත පරිදි වේ.

January 2023

Sunday January 1: New Year’s Day
Monday January 2: New Year holiday
Wednesday January 11: Devonport Cup for Tasmania
Thursday January 26: Australia Day

February 2023

Monday February 13: Royal Hobart Regatta for Tasmania
Wednesday February 22: Launceston Cup for Tasmania

March 2023

Monday March 6: Labour Day: for WA
Tuesday March 7: King Island Show for Tasmania
Monday March 13: Canberra Day for ACT, Eight Hours Day for Tasmania, Labour Day for Victoria and Adelaide Cup Day for SA

April 2023

Friday April 7: Good Friday
Saturday April 8: day following Good Friday (except Tasmania and WA)
Sunday April 9: Easter Sunday for nation (except Tasmania, SA and NT)
Monday April 10: Easter Monday
Tuesday April 11: Easter Tuesday for Tasmania
Tuesday April 25: Anzac Day

May 2023

Monday May 1: Labour Day for Queensland and May Day for NT
Friday May 5: Agfest for Tasmania
Monday May 29: Reconciliation Day for ACT

June 2023

Monday June 5: Western Australia Day for WA
Monday June 12: Queen’s Birthday (except Queensland and WA)

July 2023

Friday July 7: Alice Springs Show Day for NT
Friday June 14: Tennant Creek Show Day for NT
Friday July 21: Katherine Dhow Day for NT
Friday July 28: Darwin Show Day for NT

August 2023

Monday August 7: Picnic Day for NT
Wednesday August 16: Ekka for Queensland
Friday August 18: Borroloola Show Day for NT

September 2023

Monday September 25: Queen’s Birthday for WA
Date TBC: AFL Grand Final Day for Victoria

October 2023

Monday October 2: Labour Day for ACT, NSW and SA, Queen’s Birthday for Queensland
Friday October 6: Burnie Show for Tasmania
Thursday October 12: Royal Launceston Show for Tasmania
Friday October 20: Flinders Island Show for Tasmania
Thursday October 26: Royal Hobart Show for Tasmania

November 2023

Monday November 6: Recreation Day for Tasmania
Tuesday November 7: Melbourne Cup Day for Victoria

December 2023

Friday December 1: Devonport Show for Tasmania
Sunday December 24: Christmas Eve (part-day public holiday from 7pm to midnight) for Queensland, SA and NT)
Monday December 25: Christmas Day
Tuesday December 26: Boxing Day (Proclamation Day for SA)
Wednesday December 27: Christmas holiday (Boxing Day holiday for NT and WA, Proclamation Day for SA).
Sunday December 31: New Year’s Eve for SA and NT

ඔස්ට්‍රේලියානු ළමයින්ට සමාජ මාධ්‍ය තහනම් වෙන ලකුණු

ඔස්ට්‍රේලියාවේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කිරීමේ වයස් සීමාව වෙනස් කරන ලෙසට ෆෙඩරල් රජයට ඉදිරිපත් වූ යෝජනා සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැක්කේ කෙසේද යන්න සොයා බැලීම් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Read More »

NSW අයවැයෙන් ප්‍රාන්ත වැසියන්ට හිමි වන සහන මෙන්න

නිව් සවුත්වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඒකක සඳහා ඩොලර් 350 දක්වා බලශක්ති සහන ලබා දීමට මෙවර ප්‍රාන්ත අයවැයෙන් තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අපරාධ නතර කරන්න එන අලුත්ම නීතිය

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිදු වන කිසියම් හෝ අපරාධයක වගකීම ගැනීමට හැකි වයස් සීමාව අවුරුදු 12 දක්වා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »