ඕස්ට්‍රේලියානු වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත් ගාස්තු වලින් නිදහස් කිරීම් (waive)  සහ ආපසු ගෙවීම් (refund) පිළිබඳ​ නවතම විධිවිධාන​ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියානු වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත් ගාස්තු වලින් නිදහස් කිරීම් (waive)  සහ ආපසු ගෙවීම් (refund) පිළිබඳ​ නවතම විධිවිධාන​

ඕස්ට්‍රේලියානු වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත් ගාස්තු වලින් නිදහස් කිරීම් (waive)  සහ ආපසු ගෙවීම් (refund) පිළිබඳ​ නවතම විධිවිධාන​

ඕස්ට්‍රේලියානු වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත් ගාස්තු වලින් නිදහස් කිරීම් (waive)  සහ ආපසු ගෙවීම් (refund) පිළිබඳ​ නවතම විධිවිධාන​

Home Affairs releases provisions on Refunds of Visa Application Charges

වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත් ගාස්තු වලින් නිදහස් කිරීම් (waive)  සහ ආපසු ගෙවිය (refund) හැකි අවස්ථා පිළිබඳ තොරතුරු ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර තිබේ. පහත දැක්වෙන්නේ එම​ විධිවිධාන මගින් ආවරණය වන විශේෂිත වීසා උප පංතිවල සාරාංශයකි:

309 අනාගත විවාහ වීසා උප පංතිය (Prospective Marriage visa – Subclass 309)

COVID-19 සංචාර​ තහනම නිසා අයදුම්කරුවෙකුට අපේක්ෂිත විවාහ වීසා බලපත්‍රයක් ලබා දී ඇති නමුත් ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇතුළුවීමට නොහැකි වූ විට, මෙම සංචාරකයින්ට​ VAC මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබිය හැකිය.

සංචාරක සීමාවන් ඉවත් කළ පසු, හිටපු වීසා බලපත්‍රලාභීන්ට ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට වෙනත් වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට මෙම​ මුදල් ආපසු ගෙවීම් උපකාරී වේ. මෙම අයදුම්පත් සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙනු ඇති නමුත් අයදුම්පත් සඳහා සැකසුම් කාලය රඳා පවතින්නේ වීසා බලපත්‍රය සඳහා වන සියලුම අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේද යන්න මතය.

තාවකාලික වීසා හිමියන්  (Temporary workers)

තාවකාලික වීසා හිමියන් සඳහා මුදල් ආපසු ලබා ගත හැක්කේ සීමිත ප්‍රමාණයකටය​. 2020 මාර්තු 20 ට පෙර වීසා බලපත්‍රයක් ලබා දී ඇති පැසිෆික් කම්කරු යෝජනා ක්‍රමයේ හෝ සෘතුමය සේවක වැඩ සටහනේ සාමාජිකයින්ට COVID-19 සංචාරක සීමාවන් නිසා ඕස්ට්‍රේලියාවට ඒමට නොහැකි වූ අයට VAC ආපසු ගෙවනු ලැබේ.

COVID-19 සංචාරක සීමාවන් නිසා ඔබට තාවකාලික වැඩ (නිපුණ) වීසා බලපත්‍රයක් ලබා දී ඇති නමුත් ඔබට ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇතුළුවීමට නොහැකි වී ඇත්නම් එම අයදුම්කරුවන්ට අනාගත වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත්‍රයක් සඳහා VAC නිදහස් කිරීමක් ලබා ගත හැකිය.

වැඩ කරන නිවාඩු සාදන්නන් (Working Holiday Makers)

වැඩ කරන නිවාඩු වීසා බලපත්‍රයක් ලබා දී ඇති අයට, අනාගත අයදුම්පතක් හෝ ආපසු ගෙවීමක් සඳහා VAC නිදහස් කිරීමක් ලබා ගත හැකිය. සංචාරක සීමාවන් නිසා අයදුම්කරුවෙකුට ඕස්ට්‍රේලියාවට ඒමට නොහැකි වූයේ නම් හෝ COVID-19 හේතුවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටත්ව යාමට සිදු වූයේ නම් VAC නිදහස් කිරීමට​ තවත් අයදුම්පතක් සඳහා ඉල්ලුම් කරනු ඇත.

අමුත්තන් (Visitors)

2020 මාර්තු 20 වන දින COVID-19 ගමන් තහනම ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටත සිටියදී වීසා බලපත්‍ර කල් ඉකුත් වූ අමුත්තන්ගේ (සංචාරක) වීසා බලපත්‍රලාභීන් සඳහා VAC නිදහස් කිරීමක් ලබා ගත හැකිය.

සම්පූර්ණ විස්තර සඳහා, පිවිසෙන්න:

https://covid19.homeaffairs.gov.au/refunds-and-waivers-visa-application-charges#:~:text=Summary%20of%20VAC%20refund%2C%20waiver%20and%20visa%20extension%20measures,-Visa%20category%20and&text=Refund%20of%20VAC%20for%20impacted,closure%20on%2020%20March%202020.&text=Waiver%20of%20VAC%20for%20WHM,departed%20due%20to%20COVID%2D19

COMMENTS