ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මහජනතාව ගේ මුදල් තැන්පතු ලබාගැනීමට බලය ලබා දෙන මුදල් සමාගම් 38ක් නම් කෙරේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මහජනතාව ගේ මුදල් තැන්පතු ලබාගැනීමට බලය ලබා දෙන මුදල් සමාගම් 38ක් නම් කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මහජනතාව ගේ මුදල් තැන්පතු ලබාගැනීමට බලය ලබා දෙන මුදල් සමාගම් 38ක් නම් කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මහජනතාව ගේ මුදල් තැන්පතු ලබාගැනීමට බලය ලබා දෙන මුදල් සමාගම් 38ක් නම් කෙරේ.

බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම් 38ක් සැප්තැම්බර් 30 වන විට මහජනතාවගෙන් තැන්පතු ලබා ගැනීමට බලය ලබා දී ඇත.

COMMENTS