වික්ටෝරියා හි පළාත් පාලන ප්‍රදේශ (LGA) අනුව වර්තමාන කොරෝනා ආසාදිතයින් ගේ සංඛ්‍යාව – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා හි පළාත් පාලන ප්‍රදේශ (LGA) අනුව වර්තමාන කොරෝනා ආසාදිතයින් ගේ සංඛ්‍යාව

වික්ටෝරියා හි පළාත් පාලන ප්‍රදේශ (LGA) අනුව වර්තමාන කොරෝනා ආසාදිතයින් ගේ සංඛ්‍යාව

වික්ටෝරියා හි පළාත් පාලන ප්‍රදේශ (LGA) අනුව වර්තමාන කොරෝනා ආසාදිතයින් ගේ සංඛ්‍යාව

Current cases by local government area in Victoria

ඊයේ(14/10) රාත්‍රී 11.59 වන විට පහත සඳහන් සංඛ්‍යාවන් නිවැරදි නමුත් පසු විපරම් කර දත්ත විශ්ලේෂණය කරන බැවින් ඒවා වෙනස් වේ.

අවසාන තීරුවේ LGA හි වත්මන් ක්‍රියාකාරී අවස්ථා ගණන පෙන්වන අතර පළමු තීරුවේ දැනට වාර්තා වූ ආසාදිතයින් ගේ මුලු අගය පෙන්වයි.

 

COMMENTS