වික්ටෝරියානු අගමැති Daniel Andrews ගේ Noble Park මැතිවරණ කාර්යාලයට ප්‍රහාරයක්!  – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියානු අගමැති Daniel Andrews ගේ Noble Park මැතිවරණ කාර්යාලයට ප්‍රහාරයක්! 

වික්ටෝරියානු අගමැති Daniel Andrews ගේ Noble Park මැතිවරණ කාර්යාලයට ප්‍රහාරයක්! 

වික්ටෝරියානු අගමැති Daniel Andrews ගේ Noble Park මැතිවරණ කාර්යාලයට ප්‍රහාරයක්!

Victorian Premier Daniel Andrews Noble Park electoral office vandalised!

අද උදෑසන, Noble Park කාර්යාලයේ රතු තීන්ත යොදා ගනිමින් අපහාසාත්මක වචන ලියා වීදුරු ජනෙල් වලට හානි සිදු කර ඇත.
වික්ටෝරියානු අගමැති මැතිවරණ කාර්යාලය ජනේලය කුඩු කර විනාශ කර ඇත.

වික්ටෝරියා පොලිසිය පැවසුවේ සාපරාධී හානිය පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වන බවයි.

COMMENTS