නිව් සවුත් වේල්ස් හි නවතම COVID-19 සිද්ධීන්; ඔබ මෙම ස්ථානවලට ගොස් තිබේ නම් COVID-19 සඳහා පරීක්ෂා කරන්න. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිව් සවුත් වේල්ස් හි නවතම COVID-19 සිද්ධීන්; ඔබ මෙම ස්ථානවලට ගොස් තිබේ නම් COVID-19 සඳහා පරීක්ෂා කරන්න.

නිව් සවුත් වේල්ස් හි නවතම COVID-19 සිද්ධීන්; ඔබ මෙම ස්ථානවලට ගොස් තිබේ නම් COVID-19 සඳහා පරීක්ෂා කරන්න.

නිව් සවුත් වේල්ස් හි නවතම COVID-19 සිද්ධීන්; ඔබ මෙම ස්ථානවලට ගොස් තිබේ නම් COVID-19 සඳහා පරීක්ෂා කරන්න.

ඔබ පහත ස්ථානවලට ගොස් ඇත්නම්, ඔබ වහාම ස්වයං-හුදකලා වී කොරෝනා වයිරස් පරීක්ෂණයක් ලබා ගත යුතුය.

 • Carlingford, Fitness First: 8am to 9:15am on Saturday 3 October.
 • Ingleburn, Ingleburn Hotel: 3pm-6pm on Sunday 4 October (Ingleburn Hotel Bar Room)
 • Lakemba, Ali Dine Inn and Take Away: 7:30pm-8:30pm on Friday 9 October
 • Lakemba, A2Z Medical Clinic: Tuesday 29 September to Saturday 10 October
 • Lakemba, A2Z Medical Clinic: Friday 25 September to Monday 28 September
 • Milson’s Point, Ripples restaurant: 8pm to 10.30pm on Saturday 3 October
 • Public transport, Bus service from Central to Strathfield: Departing Central at 11:48pm on 4 October, arriving Strathfield at 12:15am on 5 October

ඔබ පහත ස්ථානවලට ගොස් ඇත්නම්, රෝග ලක්ෂණ සඳහා අධීක්ෂණය කරන්න.

 • Artarmon Mazda service centre, Campbell Street: 7.30am-9.30am on Friday 2 October
 • Camden: Squeeze & Grind: 11:45am-1:15pm on Wednesday 7 October
 • Campbelltown Fantastic Furniture: Friday 9 October from 3:30pm to 5:20pm
 • Carnes Hill, Big W: 3pm to 4:30pm on Sunday 4 October
 • Castle Hill: Castle Towers Shopping Centre: 12pm-1pm on Monday 5 October
 • Castle Hill: Surf Dive ‘n’ Ski at Castle Towers Shopping Centre: 12pm-5pm on Monday 5 October
 • Casula: Chemist Warehouse: 12:30pm to 1pm on Tuesday 6 October
 • Casula: Costco: 3pm to 3:30pm on Friday 9 October
 • Casula: Bunnings, Crossroads: 2pm to 3pm on Wednesday 7 October
 • Eastwood: S-mart Eastwood, Rowe Street: 7.30pm to 7.45pm on Monday 5 October
 • Eastwood: Aldi: 11am to 12pm on Tuesday 6 October
 • Edmondson Park: Aldi: 6:30pm to 7pm on Sunday 4 October
 • Emerald Hills, Prasadi Nepali: Friday 2 October from 3:30pm to 4pm
 • Emerald Hills, McDonalds: Friday 2 October from 5pm to 5:15pm
 • Emerald Hills, ALDI: Friday 2 October from 5:30pm to 6:15pm
 • Epping: Chemist Warehouse, corner of Bridge and Rawson Streets: 10:30am- 11am on Tuesday 6 October
 • Gregory Hills Bunnings: Tuesday 6 October from 7pm to 8:00pm
 • Jamisontown: Penrith Homemaker Centre: 11am-1pm on Sunday 4 October
 • Lakemba Radiology: 12pm to 2:30pm on Thursday 1 October
 • Lakemba, Isra Medical practice: 6pm on Monday 5 October to 6am on Tuesday 6 October
 • Narellan: Kmart, Narellan Town Centre: 6pm-7pm on Friday 2 October
 • Narellan: Narellan Town Centre: 12:30pm to 2pm on Thursday 8 October
 • North Ryde: Macquarie University Sports and Aquatic Centre outdoor pool area: 5:30am to 10:30am on Wednesday 7 October
 • Oran Park Woolworths: Wednesday 30 September from 5:30pm to 6:30pm, Thursday 8 October from 5:15pm to 6pm, Friday 9 October 6pm to 6:30pm
 • Parramatta: Westfield Parramatta: 9:30am-11am on Monday 5 October; 12.00pm-12.15pm on Tuesday 6 October; 12.00pm-12.30pm & 4.30-5.00pm on Wednesday 7 October
 • Palm Beach: Palm Beach Fish & Chips, Barrenjoey Road: 3.45pm to 4pm on Monday 5 October
 • Penrith: Guzman y Gomez: 1:30pm to 2pm on Sunday 4 October
 • Penrith: Home Co: 2pm to 2:30pm on Sunday 4 October
 • Potts Point: Monopole restaurant: 6pm to 8pm on Sunday 4 October
 • IKEA Tempe: Wednesday 7 October from 1:30pm – 5:30pm

COMMENTS