නව දුම්වැටි විරෝධී සැලැස්මේ කොටසක් ලෙස ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිගරට් විකුණුම් පාලනය කිරීමට පියවර​ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නව දුම්වැටි විරෝධී සැලැස්මේ කොටසක් ලෙස ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිගරට් විකුණුම් පාලනය කිරීමට පියවර​

නව දුම්වැටි විරෝධී සැලැස්මේ කොටසක් ලෙස ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිගරට් විකුණුම් පාලනය කිරීමට පියවර​

නව දුම්වැටි විරෝධී සැලැස්මේ කොටසක් ලෙස ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිගරට් විකුණුම් පාලනය කිරීමට පියවර​

Cigarettes on prescription flagged as part of bold new anti-smoking plan

“ඕස්ට්‍රේලියාවේ දුම්පානය පැතිරීම සියයට 15 ට අඩුයි. නමුත් දුම්පානය ඉතා අඩු මට්ටමකට​ ළඟා කර ගැනීමට නම් අපට හොඳින් සැලසුම් කරන ලද උපාය මාර්ගයක් අවශ්‍ය වනු ඇත.

ගවේෂණය කරනු ලබන උපාය මාර්ග අතරට දුම්කොළ සිල්ලර වෙළෙන්දන්ගේ සංඛ්‍යාව අඩු කිරීම සහ විශේෂිත සැපයුම්කරුවන්ට විකුණුම් සීමා කිරීම ඇතුළත් වේ.

දුම්කොළ ක්‍රමෝපාය මඟින් දුම්පානයෙන් තොර සමාජයකට මාරුවීම සඳහා රජය, සිල්ලර වෙළෙන්දන් සහ දුම් පානය කරන පුද්ගලයින් ගේ සහාය අවශ්‍යවේ.

2025 වන විට දුම්පානය පැතිරීම සියයට 10 දක්වා අඩු කිරීමේ අරමුණ ඕස්ට්‍රේලියානු රජයට ඇත. වර්තමානයේ, ඕස්ට්‍රේලියාවේ දිනකට මිලියන 2.3 ක් පමණ ජනතාව දුම්කොළ පානය කරති -එය​ වැඩිහිටි ජනගහනයෙන් සියයට 15 කටත් වඩා අඩුය.

දුම්පානය පැතිරීම 2010 සිට වසරකට සියයට 0.4 ක මන්දගාමී අනුපාතයකින් අඩු වෙමින් පවතී.

COMMENTS