11/10/2020 වන විට හඳුනා ගත් නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ COVID-19 දැඩි අවදානම් ස්ථාන ලයිස්තුව මෙන්න​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

11/10/2020 වන විට හඳුනා ගත් නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ COVID-19 දැඩි අවදානම් ස්ථාන ලයිස්තුව මෙන්න​.

11/10/2020 වන විට හඳුනා ගත් නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ COVID-19 දැඩි අවදානම් ස්ථාන ලයිස්තුව මෙන්න​.

11/10/2020 වන විට හඳුනා ගත් නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ COVID-19 දැඩි අවදානම් ස්ථාන ලයිස්තුව මෙන්න​.

Latest COVID-19 case locations in NSW updated on 11 October 2020

වැඩි විස්තර​: https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates

COMMENTS