11/10/2020 පෙ.ව. 8:10 වන විට හඳුනා ගත් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ COVID-19 දැඩි අවදානම් ස්ථාන ලයිස්තුව මෙන්න​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

11/10/2020 පෙ.ව. 8:10 වන විට හඳුනා ගත් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ COVID-19 දැඩි අවදානම් ස්ථාන ලයිස්තුව මෙන්න​.

11/10/2020 පෙ.ව. 8:10 වන විට හඳුනා ගත් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ COVID-19 දැඩි අවදානම් ස්ථාන ලයිස්තුව මෙන්න​.

11/10/2020 පෙ.ව. 8:10 වන විට හඳුනා ගත් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ COVID-19 දැඩි අවදානම් ස්ථාන ලයිස්තුව මෙන්න​.

High risk locations in Victoria 11/10/2020 8.10am updated.

  • Aldi, Heidelberg West, 318 Bell Street, 5 Oct (5.15 – 5.30pm)
  • Coles Chadstone, 5-6 October
  • Coles, Springvale Shopping Centre, 825 Dandenong Rd, 3 Oct (11:45am-12:15pm)
  • Waverley Gardens Shopping Centre, 271 Police Rd, 3 Oct (11:00am-11:30am)

Full list below:

COMMENTS