වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා වයිරසය හා බැඳි සම්බන්ධතා සඳහා නව නිරෝධායන නීති පැනවේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා වයිරසය හා බැඳි සම්බන්ධතා සඳහා නව නිරෝධායන නීති පැනවේ.

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා වයිරසය හා බැඳි සම්බන්ධතා සඳහා නව නිරෝධායන නීති පැනවේ.

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා වයිරසය හා බැඳි සම්බන්ධතා සඳහා නව නිරෝධායන නීති පැනවේ.

New quarantine testing requirements for close contacts.

ඔක්තෝබර් 11 වන දින රාත්‍රී 11:59 සිට සෞඛ්‍ය හා මානව සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සමීප සම්බන්ධතාවයක් ඇති අයෙකු ලෙස සලකනු ලබන පුද්ගලයෙකු නිරෝධායන කාල පරිච්ඡේදයේ 11 වන දින කොරෝනා වෛරසය සඳහා පරීක්ෂාවට ලක් කළ යුතුය.

වික්ටෝරියානු අගමැති Daniel Andrews පැවසුවේ එවැනි පරීක්‍ෂණයක් අනිවාර්ය නොවන බවයි. නමුත් එම පුද්ගලයා 11 වන දින එම කොරෝනා වෛරස් පරීක්‍ෂණය නොකිරීමට තීරණය කරන්නේ නම්, එම අවස්ථාවේදී ඔවුන් වෛරස් රහිත බව තහවුරු කර ගැනීමට නම්, ඔවුන්ගේ අනිවාර්ය නිරෝධායන කාලය තවත් දින දහයකින් දීර්ඝ කරනු ඇති බවයි.

“මෙය දෙවරක් පරීක්ෂා කිරීමකි, ඔබට තවමත් වෛරසය නොමැති බවට ත්‍රිත්ව පරීක්ෂාවකි ”Andrews මහතා පැවසීය.

COMMENTS