මෙල්බර්න් හි සැලසුම් කළ පරිදි ඉක්මණින් සීමාවන් ලිහිල් නොකරන බවට ප්‍රාන්ත අගමැති තහවුරු කරයි! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් හි සැලසුම් කළ පරිදි ඉක්මණින් සීමාවන් ලිහිල් නොකරන බවට ප්‍රාන්ත අගමැති තහවුරු කරයි!

මෙල්බර්න් හි සැලසුම් කළ පරිදි ඉක්මණින් සීමාවන් ලිහිල් නොකරන බවට ප්‍රාන්ත අගමැති තහවුරු කරයි!

මෙල්බර්න් හි සැලසුම් කළ පරිදි ඉක්මණින් සීමාවන් ලිහිල් නොකරන බවට ප්‍රාන්ත අගමැති තහවුරු කරයි!

Victorian Premier confirms Melbourne will not ease COVID restrictions quickly on October 19.

වික්ටෝරියානු අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් මෙල්බර්න් හි සැලසුම් කළ පරිදි ඉක්මණින් සීමාවන් ලිහිල් නොකරන බව තහවුරු කර ඇති නමුත් යම්තාක් දුරට නීති ලිහිල් කරන බවට සහතික විය.

පසුගිය දින කිහිපය තුළ, බලාපොරොත්තු නොවූ ලෙස COVID-19 සිද්ධි සංඛ්‍යාව වැඩිවීම හේතුවෙන් ඔක්තෝබර් 19 වන විට මෙල්බර්න් හි දින 14 ක සාමාන්‍යය පහකට වඩා පහත වැටීමේ අපේක්ෂාවන් හීන වී ඇත​.

ලබන ඉරිදා දින වික්ටෝරියානු ජනතාව බලාපොරොත්තු වූයේ කිලෝමීටර 5  සීමාව​,  නිවසට අමුත්තන් පැමිණීම ඇතුලු අනෙකුත් සීමාවන් ලිහිල් කිරීමට පියවර ගනු ඇති බවයි.

නමුත් අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී Daniel Andrews කියා සිටියේ මෙල්බර්න් නගරය සඳහා අපේක්ෂිත “විශාල පියවර” ගැනීමට නොහැකි වනු ඇති බවයි.

 

COMMENTS