දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා-වික්ටෝරියා අතර​ දේශසීමා ලිහිල් කෙරේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා-වික්ටෝරියා අතර​ දේශසීමා ලිහිල් කෙරේ.

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා-වික්ටෝරියා අතර​ දේශසීමා ලිහිල් කෙරේ.

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා-වික්ටෝරියා අතර​ දේශසීමා ලිහිල් කෙරේ.

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානු සහ වික්ටෝරියානු දේශසීමා හි වෙසෙන පුද්ගලයින්ට​ අද(08/10) සිට කිසිදු සීමාවකින් තොරව කිලෝමීටර් 70 ක් එක් ප්‍රාන්තයකට ගමන් කිරීමට අවසර දෙනු ඇත.

 

COMMENTS