2020-21 සඳහා වික්ටෝරියා හි 190 සහ 491 අතුරු නිපුණතා සංක්‍රමණික වීසා සඳහා වෙන් කර ඇති අවස්ථා ගණන​ නිකුත් කර ඇත​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

2020-21 සඳහා වික්ටෝරියා හි 190 සහ 491 අතුරු නිපුණතා සංක්‍රමණික වීසා සඳහා වෙන් කර ඇති අවස්ථා ගණන​ නිකුත් කර ඇත​.

2020-21 සඳහා වික්ටෝරියා හි 190 සහ 491 අතුරු නිපුණතා සංක්‍රමණික වීසා සඳහා වෙන් කර ඇති අවස්ථා ගණන​ නිකුත් කර ඇත​.

2020-21 සඳහා වික්ටෝරියා හි 190 සහ 491 අතුරු නිපුණතා සංක්‍රමණික වීසා සඳහා වෙන් කර ඇති අවස්ථා ගණන​ නිකුත් කර ඇත​.

Update to Victoria’s interim skilled and business migration program

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ඔක්තෝබර් 5 න් ඔබ්බට අතුරු ප්‍රතිපාදන පවත්වා ගෙන යා හැකි බවට​ ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව දැන් සනාථ කර තිබේ.

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ අතුරු නාම යෝජනා ස්ථාන පුරවන තුරු පුහුණු හා ව්‍යාපාරික සංක්‍රමණිකයන් නම් කිරීම දිගටම කරගෙන යන බවට වික්ටෝරියානු රජය පවසයි.

ඔබ පුහුණු වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට තෝරාගෙන තිබේ නම්, ඔබට ඔක්තෝබර් 5 ට පසු රාජ්‍ය නිපුණ නම් කරන ලද වීසා බලපත්‍රය (State Skilled Nominated Visa) ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

වික්ටෝරියානු රජය නිපුණ හා ව්‍යාපාර වැඩසටහන් පිළිබඳව සැලකිය යුතු උනන්දුවක් දක්වයි. පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා පෙන්නුම් කරන්නේ මෙය දිගටම තරඟකාරී ක්‍රියාවලියක් බවයි.

2020-21 සඳහා වික්ටෝරියා හි අතුරු ප්‍රතිපාදන වූයේ:

දක්ෂ උප පංතිය (skilled subclass 190) සඳහා ස්ථාන 600 ක්
පුහුණු උප කාණ්ඩය (skilled subclass 491) සඳහා ස්ථාන 200 ක්
ව්‍යාපාර නවෝත්පාදන හා ආයෝජන වැඩසටහන (business innovation and investment program) සඳහා ස්ථාන 400 ක්

පුහුණු සංක්‍රමණිකයින් 2,400 කට වඩා දැනටමත් ලියාපදිංචි වී ඇති අතර​ ව්‍යාපාරික සංක්‍රමණිකයන්ගෙන් අයදුම්පත් 480 කට වඩා ලැබී ඇත​.

වැඩි විස්තර​: https://liveinmelbourne.vic.gov.au/news-events/news/2020/skilled-and-business-migration-program-update

COMMENTS