අද (5/10) දින වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත රජයේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේ සාරාංශය මෙසේය​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අද (5/10) දින වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත රජයේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේ සාරාංශය මෙසේය​.

අද (5/10) දින වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත රජයේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේ සාරාංශය මෙසේය​.

අද (5/10) දින වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත රජයේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේ සාරාංශය මෙසේය​.

Summary of  Victorian press conference on 5/10/20

 • අද දින වන විට වික්ටෝරියාහි සජීවී කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 227ක් වේ.
 • ගත වූ පැය 24 තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයින් 9 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති අතර කිසිඳු මරණයක් වාර්තා වී නොමැත​.
 • ඔක්තෝබර් 12 වන දින, 7 වන වසරේ සියලුම සිසුන්, සියළුම ප්‍රාථමික පාසල් සිසුන්, VCE, VCAL සිසුන් සහ විශේෂ පාසල් සිසුන් සඳහා නැවත පාසලට යා හැකි වේ.
 • 8, 9 සහ 10 වන වසරයන් හි සියලුම සිසුන් සඳහා ඔක්තෝබර් 26 වන දින සිට​ නැවත පාසලට යා හැකි වේ.
 • මෙම ප්‍රදේශවලට ගිය පුද්ගලයින්ගේ සෞඛ්‍යය නිරීක්ෂණය කිරීමට උනන්දු කර ඇත:
  සැප්තැම්බර් 26 වන දින රාත්‍රී 12: 00-2: 20 සිට Glen Iris හි Summerhill පාරේ Leo Fine Food සහ වයින් සුපිරි වෙළඳසැල.
  West Footscray හි Ashley St පිහිටා ඇති Aldi හි සැප්තැම්බර් 25 වනදා.
  සැප්තැම්බර් 30 වන දින රාත්‍රී 12: 00-3: 00 අතර Carrier Street, Benalla හි පිහිටා ඇති White Line Tyres.

 

 

COMMENTS