04/10/2020 ප.ව. 2.45 වන විට හඳුනා ගත් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ COVID-19 දැඩි අවදානම් ස්ථාන ලයිස්තුව මෙන්න​.. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

04/10/2020 ප.ව. 2.45 වන විට හඳුනා ගත් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ COVID-19 දැඩි අවදානම් ස්ථාන ලයිස්තුව මෙන්න​..

04/10/2020 ප.ව. 2.45 වන විට හඳුනා ගත් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ COVID-19 දැඩි අවදානම් ස්ථාන ලයිස්තුව මෙන්න​..

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ COVID-19 දැඩි අවදානම් ස්ථාන 04/10/2020 ප.ව. 2.45

High risk locations in Victoria 04/10/2020 2.45pm

  • Odd Fellows Cafe, Kilmore (30/09, පෙ.ව.7.00- පෙ.ව.10.00)
  • Sunbury, Craigiburn සහ Upfield Line (ආසාදිත පුද්ගලයා Broadmeadows හි දුම්රියෙන් පිටත් වූ අතර, North Melbourne බලා පිටත් වූ අතර, St Albans දුම්රිය වෙත මාරු විය), පසුව 419 බස් රථයෙන් St Albans දුම්රිය ස්ථානයේ සිට සේවා ස්ථානයට ගියේය​. (29/09, ප.ව. 1.30-3.00)

COMMENTS