ගංජා වගා කර අපනයනය කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලබාගෙන ඇති සියළු විදේශීය ණය ගෙවා දමමු- ඇමති බන්දුලගෙන් යෝජනාවක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ගංජා වගා කර අපනයනය කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලබාගෙන ඇති සියළු විදේශීය ණය ගෙවා දමමු- ඇමති බන්දුලගෙන් යෝජනාවක්

ගංජා වගා කර අපනයනය කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලබාගෙන ඇති සියළු විදේශීය ණය ගෙවා දමමු- ඇමති බන්දුලගෙන් යෝජනාවක්

ගංජා වගා කර අපනයනය කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලබාගෙන ඇති සියළු විදේශීය ණය ගෙවා දමමු- ඇමති බන්දුලගෙන් යෝජනාවක්

Let’s repay all foreign debts obtained by Sri Lanka by cultivating and exporting cannabis – A proposal from Minister Bandula

ගංජා වගා කර අපනයනය කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලබාගෙන ඇති සියළු විදේශීය ණය ප‍්‍රමාණය 2025 වසර වන විට ගෙවා නිම කළ හැකි බව වෙළඳ​ ඇමැති බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කරයි.

ගංජා ශාකයේ ඖෂධීය වටිනාකමකින් යුත් කොටස් විදේශීය රටවලට අපනයනය කිරීම මගින් ඉතා විශාල විදේශ විනිමයක් උපයාගත හැකි බවද ඔහු පවසයි.

ගංජා වගාවන් ඇති කර එයට හමුදා ආරක්ෂාව යොදා රැකගත හැකි බව පවසන ඔහු විදේශයන්ට අපනයනය කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය සියලුම ආනයනික ද්‍රව්‍ය මිලට ගත හැකිද පැවසීය.

COMMENTS