වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ Postcode අනුව කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 03/10/20 – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ Postcode අනුව කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 03/10/20

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ Postcode අනුව කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන  03/10/20

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ Postcode අනුව කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන

Active COVID-19 cases in Victoria by Postcode last updated 03/10/20

COMMENTS