පුද්ගලික සෞඛ්‍යරක්ෂණ ක්‍රම රැසක වෙනසක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

පුද්ගලික සෞඛ්‍යරක්ෂණ ක්‍රම රැසක වෙනසක්

පුද්ගලික සෞඛ්‍යරක්ෂණ ක්‍රම රැසක වෙනසක්

ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ ක්‍රියාත්මක පුද්ගලික සෞඛ්‍ය රක්ෂණ ක්‍රම රැසක සංශෝධන සිදුකර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ප්‍රතිලාභ ලැබිය හැකි දරුවන්ගේ වයස් සීමාව අවුරුදු 25 සිට 31 දක්වා ඉහළ නංවා ඇති අතර එමගින් විශාල පිරිසකට ප්‍රතිලාභ හිමිවනු ඇති.

Medibank, AHM, BUPA, HCF සහ Teachers’ Health විසින් දැනටමත් ප්‍රතිලාභ ලැබිය හැකි පුද්ගලයන්ගේ වයස් සීමා ඉහළ දමා තිබෙනවා.

NIB, Australian Unity, GMHBA & Frank Health Insurance විසින් ඉදිරියේදී එම සංශෝධන සිදුකිරීමට නියමිතයි.

මේ යටතේ එක් දරුවෙකු සිටින පවුලකට වසරකට ඩොලර් 1010 ක උපරිමයක් – දරුවන් දෙදෙනෙකු සිටින පවුලකට ඩොලර් 3812 ක් – දරුවන් 03 දෙනෙකු සිටින පවුලකට ඩොලර් 5604 ක් සහ දරුවන් 04 දෙනෙකු සිටින පවුලකට ඩොලර් 7396 ක උපරිම මුදලක් ඉතිරි කර ගත හැකි වනවා.

දරුවන් ලක්ෂ 03 ක් පමණ දෙමව්පියන්ගේ සෞඛ්‍යරක්ෂණාවරණ සඳහා මේ යටතේ ඇතුළත් වනු ඇති.

COMMENTS