ගෙම්බෙක් නිසා ලංකාවේ මරණයක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ගෙම්බෙක් නිසා ලංකාවේ මරණයක්

ගෙම්බෙක් නිසා ලංකාවේ මරණයක්

ගෙම්බෙකු නිසා සිදුවූ මරණයක් පිළිබඳ පුවතක් කිරිඳිවැල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙයි.

COMMENTS