වික්ටෝරියා හි Chadstone shopping centreහි කොරෝනා  පොකුර 11 ක් දක්වා වර්ධනය වේ.  – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා හි Chadstone shopping centreහි කොරෝනා  පොකුර 11 ක් දක්වා වර්ධනය වේ. 

වික්ටෝරියා හි Chadstone shopping centreහි කොරෝනා  පොකුර 11 ක් දක්වා වර්ධනය වේ. 

වික්ටෝරියා හි Chadstone shopping centreහි කොරෝනා  පොකුර 11 ක් දක්වා වර්ධනය වේ.  Entire butcher’s shop in quarantine as Chadstone cluster grows.

මෙල්බර්න් හි Chadstone shopping centreට සම්බන්ධ COVID-19 රෝගීන් 11 ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබේ.

මෙම මධ්‍යස්ථානයේ ඇති The Butcher Club සමඟ මෙම කොරෝනා පොකුර​ සම්බන්ධ වී ඇති අතර එහි මුළු කාර්ය මණ්ඩලයම දැන් හෝටල් නිරෝධායනය වීම අනිවාර්ය කර ඇත.

පසුගිය දින කිහිපය පුරාවටම මෙම සාප්පු සංකීර්ණය හා බැඳි කොරෝනා සිද්ධීන් වාර්තා වී ඇති අතර රජය පවසන්නේ මෙම සාප්පු සංකීර්ණයට පැමිණි අමුත්තන්ට සුළු හෝ කොරෝනා රෝග ලක්‍ෂණ ඇති වුවොහොත් වහාම පරීක්‍ෂා කර බලන ලෙසයි.

 

COMMENTS