ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා ලබා දෙන බව පවසමින් මුදල් ලබා ගන්නා ජාවාරමක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා ලබා දෙන බව පවසමින් මුදල් ලබා ගන්නා ජාවාරමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා ලබා දෙන බව පවසමින් මුදල් ලබා ගන්නා ජාවාරමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා ලබා දෙන බව පවසමින් මුදල් ලබා ගන්නා ජාවාරමක්! A money laundering scam has been revealed in Sri Lanka!

ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ ලිපිකරු, කාර්යාල කාර්යය සහයක, රියදුරු හා මුරකරු පත්වීම් ලබා දෙන බව දන්වමින්  සිදු කරන ලද ජාවාරමක් පිලිබඳ අනාවරණ වී ඇති බව අධිකරණ අමාත්‍යාශය පවසයි.

තරුණ, තරුණියන් විශාල පිරිසක් ව්‍යාජ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ලිපි, පත්වීම් ලිපි සමගින් අධිකරණ අමාත්‍යංශයට පැමිණි අවස්ථාවේදී එසේ අනාවරණ වී තිබේ.

අදාළ තරුණ, තරුණියන්ගෙන් රු 17,500 සිට රු 185,000 දක්වා මුදල් ලබා ගෙන තිබූ බවද එම නිවේදනයේ සඳහන්වේ.

මෙවැනි වංචනික පුද්ගලයින්ට නොරැවටෙන ලෙස අධිකරණ අමාත්‍යංශය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටි.

COMMENTS