දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ මත්පැන්හල්, සමාජ ශාලා සහ මංගල උත්සව සඳහා කොරෝනා වයිරස් සීමා ලිහිල් කරයි. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ මත්පැන්හල්, සමාජ ශාලා සහ මංගල උත්සව සඳහා කොරෝනා වයිරස් සීමා ලිහිල් කරයි.

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ මත්පැන්හල්, සමාජ ශාලා සහ මංගල උත්සව සඳහා කොරෝනා වයිරස් සීමා ලිහිල් කරයි.

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ මත්පැන්හල්, සමාජ ශාලා සහ මංගල උත්සව සඳහා කොරෝනා වයිරස් සීමා ලිහිල් කරයි. Coronavirus restrictions to ease in South Australia for pubs, clubs and weddings.

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානු රජය බාර්, පබ් සහ සමාජ ශාලාවල මත්පැන් පානය කරන අයට සහ බලපත්‍රලත් ස්ථානවල මංගල උත්සව වැනි පෞද්ගලික උත්සව වලදී කොරෝනා වයිරස් සීමාවන් ලිහිල් කර ඇත.

හෙට (02/10) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බලපත්‍රලත් ස්ථානවල එළිමහන් ප්‍රදේශවල සිටගෙන මිනිසුන්ට මත්පැන් පානය කළ හැකිය. මෙය ‘vertical consumption’ ලෙස රජය විසින් හඳුන්වනු ලැබේ.

මංගල උත්සව වැනි පෞද්ගලික උත්සව සඳහා අමුත්තන් 150 දෙනෙකුගෙන් යුත් සීමාවක් ඇති නමුත් අමුත්තන්ට දැන් නැගී සිට මත්පැන් පානය හා නටන්නට හැකිය.

සිකුරාදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට කෙටි නවාතැන් සඳහා අවසර ලබා දී ඇති පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව ඇඳන් සංඛ්‍යාවට සමාන වන අතර අමතර පුද්ගලයින් හය දෙනෙකු සිටියි.

වයස අවුරුදු 16 ට වැඩි පුද්ගලයින් 6 දෙනෙකුට කඳවුරු භූමියකට (caravan site) හෝ caravan භූමියකට අවසර දෙනු ලැබේ. වයස අවුරුදු 16 ට අඩු දරුවන්ගේ සංඛ්‍යාවට කිසිදු සීමාවක් නොමැත.

 

COMMENTS