දැන් ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයට ඇතුල් විය හැකි නිව් සවුත් වේල්ස් හි postcode සහ​ නගර සිතියම​ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

දැන් ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයට ඇතුල් විය හැකි නිව් සවුත් වේල්ස් හි postcode සහ​ නගර සිතියම​

දැන් ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයට ඇතුල් විය හැකි නිව් සවුත් වේල්ස් හි postcode සහ​ නගර සිතියම​

දැන් ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයට ඇතුල් විය හැකි නිව් සවුත් වේල්ස් හි postcode සහ​ නගර සිතියම​

Map of postcodes and LGAs in New South Wales are now open to Queensland

වැඩි විස්තර​:

Queensland Government website

COMMENTS