මෙට්‍රොපොලිටන් මෙල්බන් හි වෙසෙන ඔබට දේපල වෙළඳාම් පරීක්ෂා කිරීමට දැන් අවසර ඇත. ඒ සඳහා ඔබට කි.මී. 5 සීමාව ඉක්මවා යා හැකිද​? – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙට්‍රොපොලිටන් මෙල්බන් හි වෙසෙන ඔබට දේපල වෙළඳාම් පරීක්ෂා කිරීමට දැන් අවසර ඇත. ඒ සඳහා ඔබට කි.මී. 5 සීමාව ඉක්මවා යා හැකිද​?

මෙට්‍රොපොලිටන් මෙල්බන් හි වෙසෙන ඔබට දේපල වෙළඳාම් පරීක්ෂා කිරීමට දැන් අවසර ඇත. ඒ සඳහා ඔබට කි.මී. 5 සීමාව ඉක්මවා යා හැකිද​?

මෙට්‍රොපොලිටන් මෙල්බන් හි වෙසෙන ඔබට දේපල වෙළඳාම් පරීක්ෂා කිරීමට දැන් අවසර ඇත. ඒ සඳහා ඔබට කි.මී. 5 සීමාව ඉක්මවා යා හැකිද​? Real estate inspections are now permitted for Metropolitan Melbourne residents. Is it permitted to travel outside your 5km radius for a real estate inspection?

නේවාසික දේපල වෙළඳාම් (residential real estate) සඳහා වන පුද්ගලික පරීක්ෂණ එක් සේවාදායකයකු සමඟ නැවත ආරම්භ කළ හැකිය (යැපෙන්නන් සහ හවුල්කරුවෙකු ද සහභාගී විය හැකිය) එය විනාඩි 15 කට සීමා වේ.

නිවසේ වාසය කරන පදිංචිකරුවන් එහි නොසිටිය යුතුය.

කුලියට ගැනීම හෝ මිලදී ගැනීම සඳහා නිවසක් පරීක්ෂා කිරීමේදී කිලෝමීටර් 5 ක රීතිය අදාළ නොවේ.

පරීක්‍ෂණයට සහභාගී වීම සඳහා ඔබට උපරිම වශයෙන් පැය දෙකක කාලයක් ඔබේ නිවසින් පිටවිය හැකි අතර ඔබට ප්‍රාදේශීය වික්ටෝරියා වෙත යා නොහැක.

COMMENTS