නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ පාසල්, මංගල​ උත්සව සහ ක්‍රීඩා කටයුතු ආශ්‍රිත කොරෝනා නීති ලිහිල් කෙරේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ පාසල්, මංගල​ උත්සව සහ ක්‍රීඩා කටයුතු ආශ්‍රිත කොරෝනා නීති ලිහිල් කෙරේ.

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ පාසල්, මංගල​ උත්සව සහ ක්‍රීඩා කටයුතු ආශ්‍රිත කොරෝනා නීති ලිහිල් කෙරේ.

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ පාසල්, මංගල​ උත්සව සහ ක්‍රීඩා කටයුතු ආශ්‍රිත කොරෝනා නීති ලිහිල් කෙරේ.
New South Wales eases coronavirus restrictions related to schools, community sports and weddings.

ඒ අනුව පහත සඳහන් දෑ සඳහා දැන් අවසර දෙනු ලැබේ:

මංගල උත්සවවලදී 20 දෙනෙකුට නර්තනට යා හැකිය. මීට පෙර යුවළට පමණක් නර්තනට අවසර ලැබිණි.

ප්‍රජා ක්‍රීඩා ඉසව් නැරඹිය හැකි පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාවට සීමාවන් නොමැත.

පාසල් ගායන කණ්ඩායම් (choirs) සඳහා උපරිම ගායකයින් පස් දෙනෙකුට එක්විය හැකිය.

සමාජ දුරස්ථභාවය ක්‍රියාත්මක වන තාක් කල් පාසල් සංගීත ප්‍රසංග​ නැරඹිය හැකි පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාවට සීමාවන් නොමැත.

අන්තර් පාසල් හා කලාපීය ක්‍රීඩා තරඟ

පාසල් කඳවුරු සහ විනෝද චාරිකා

කියවීමේ කණ්ඩායම් ඇතුළු දෙමාපියන් සම්බන්ධ වන​ පාසල් වැඩසටහන්

බාලාංශ හා පාසල් අවුරුදු 7 orientations

COMMENTS