ඊජිප්තුවේ පුරාවිද්‍යාඥයින් විසින් මීට වසර 2500 කට පෙර වළලනු ලැබූ විවෘත නොකළ මිනී පෙට්ටි දුසිම් ගණනක් සොයාගෙන ඇත. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඊජිප්තුවේ පුරාවිද්‍යාඥයින් විසින් මීට වසර 2500 කට පෙර වළලනු ලැබූ විවෘත නොකළ මිනී පෙට්ටි දුසිම් ගණනක් සොයාගෙන ඇත.

ඊජිප්තුවේ පුරාවිද්‍යාඥයින් විසින් මීට වසර 2500 කට පෙර වළලනු ලැබූ විවෘත නොකළ මිනී පෙට්ටි දුසිම් ගණනක් සොයාගෙන ඇත.

ඊජිප්තුවේ පුරාවිද්‍යාඥයින් විසින් මීට වසර 2500 කට පෙර වළලනු ලැබූ විවෘත නොකළ මිනී පෙට්ටි දුසිම් ගණනක් සොයාගෙන ඇත.
Archaeologists in Egypt unearth dozens of unopened coffins buried more than 2,500 years ago

ඊජිප්තු පුරාවිද්‍යාඥයින් විසින් කයිරෝවට දකුණින් පුරාණ මිනී පෙට්ටි දුසිම් දෙකකට වඩා සොයාගෙන ඇත.
සංචාරක හා පුරාවස්තු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශිකාවක් වන Neveine el-Arif පැවසුවේ මේ මස මුලදී අලුතින් සොයාගත් මීටර් 11 ක් ගැඹුරු ළිඳක මිනී පෙට්ටි 13 ක් තිබී ඇති බවත් තවත් ළිඳක තිබී තවත් 14 ක් පසුගිය සතියේ සොයා ගත් බවත්ය.

COMMENTS