ටස්මේනියා ප්‍රාන්තය තම දේශ සීමා ඔක්තෝම්බර් අවසානයට පෙර සමහර ප්‍රාන්ත සඳහා විවෘත කිරීමට සූදානම් වන ලකුණු – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ටස්මේනියා ප්‍රාන්තය තම දේශ සීමා ඔක්තෝම්බර් අවසානයට පෙර සමහර ප්‍රාන්ත සඳහා විවෘත කිරීමට සූදානම් වන ලකුණු

ටස්මේනියා ප්‍රාන්තය තම දේශ සීමා ඔක්තෝම්බර් අවසානයට පෙර සමහර ප්‍රාන්ත සඳහා විවෘත කිරීමට සූදානම් වන ලකුණු

ටස්මේනියා ප්‍රාන්තය තම දේශ සීමා ඔක්තෝම්බර් අවසානයට පෙර සමහර ප්‍රාන්ත සඳහා විවෘත කිරීමට සූදානම් වන ලකුණු
Tasmania to consider opening its borders to some states before the end of October

ටස්මේනියා ප්‍රාන්තය ඔක්තෝබර් අග වන විට සමහර ප්‍රාන්ත සඳහා තම දේශසීමා විවෘත කළ හැකි බව ටස්මේනියා ප්‍රාන්ත අගමැති Peter Gutwein පැවසීය.

මේ අනුව ACT, SA, WA, QLD, NT සහ බොහෝවිට NSW යන ප්‍රාන්ත වලින් පැමිණෙන සංචාරකයින් සඳහා තම දේශ සීමා දෙසැම්බර් මස 1 වැනිදාට පෙර විවෘත කරන බව ඔහු සඳහන් කළේය.

නමුත්, ඔහු තවදුරටත් පැවසූ පරිදි මෙම තීරණ සියල්ල රාජ්‍ය පාලකගේ (State Controller) උපදෙස් මත රඳා පවතී.

COMMENTS