ඕස්ට්‍රේලියාවට ආපසු පැමිණෙන​ ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් සඳහා හෝටල් නිරෝධායන කේන්ද්‍රස්ථාන ලෙස Brisbane, Cairns සහ Gladstone නම් කෙරේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියාවට ආපසු පැමිණෙන​ ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් සඳහා හෝටල් නිරෝධායන කේන්ද්‍රස්ථාන ලෙස Brisbane, Cairns සහ Gladstone නම් කෙරේ.

ඕස්ට්‍රේලියාවට ආපසු පැමිණෙන​ ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් සඳහා හෝටල් නිරෝධායන කේන්ද්‍රස්ථාන ලෙස Brisbane, Cairns සහ Gladstone නම් කෙරේ.

ඕස්ට්‍රේලියාවට ආපසු පැමිණෙන​ ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් සඳහා හෝටල් නිරෝධායන කේන්ද්‍රස්ථාන ලෙස Brisbane, Cairns සහ Gladstone නම් කෙරේ.
Brisbane, Cairns and Gladstone flagged as potential hotel quarantine destinations for international travellers returning to Australia.

ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තය ලබන ඔක්තෝම්බර් මස මුල් සතියේ සිට ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණෙන ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් 1000 සඳහා හෝටල් නිරෝධායන පහසුකම් ලබා දීමට එකඟ වී ඇත​.

ඒ අනුව​, ඉදිරි දෙසතිය තුළ ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින්ගේ ධාරිතාව ක්‍රමයෙන් වැඩි කිරීමට සන්‍ෂයින් ප්‍රාන්තය කටයුතු සලසා ඇත​. ඔක්තෝම්බර් පලමු සතියේ සිට සතියකට පුද්ගලයින් 1000කට නිරෝධායන පහසුකම් සැලසීමට අපේක්‍ෂා කෙරේ.

Brisbane, Cairns සහ Gladstone නිරෝධායන කේන්ද්‍රස්ථාන ලෙස නම් කර ඇත

COMMENTS