ශ්‍රී ලංකා කොටස් වෙළදපොළ ඩිජිටල්කරණය වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකා කොටස් වෙළදපොළ ඩිජිටල්කරණය වේ.

ශ්‍රී ලංකා කොටස් වෙළදපොළ ඩිජිටල්කරණය වේ.

ශ්‍රී ලංකා කොටස් වෙළදපොළ ඩිජිටල්කරණය වේ.
The Sri Lankan Stock Market goes full digital.- ‘Hyper-Leap to the future’

ඒ අනුව​, මුද්‍රිත ප්‍රකාශන නිකුත් කිරීම අත්හිටුවමින් ගිණුම් ප්‍රකාශන නිකුත් කිරීම සඳහා විද්‍යුත් ක්‍රමවේදය (electronically) හරහා පහසුකම් සැලසීම සහ ලැයිස්තුගත සමාගම් විසින් ලාභාංශ ගෙවීම් කිරිමේදී කොටස් හිමියන්ගේ බැංකු ගිණුම් වෙත ඍජුවම විද්‍යුත් තැන්පතු සිදු කිරීම් මෙමඟින් සිදු කෙරේ.
මෙම ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහන හරහා නව ආයෝජකයින් හට ශාඛා කාර්යාලයකට නොගොස් මධ්‍යම තැන්පතු ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අවස්ථාව හිමි වේ.
එපමණක් නොව වඩාත් විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත කරමින් CSE , SEC හා CDS වෙබ් අඩවි නව්‍යකරණයට ලක් කර තිබේ.
සුවිශේෂී වශයෙන් ආයෝජන අධ්‍යාපනය හා මූල්‍ය සාක්ෂරතාව අරමුණු කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව YouTube නාලිකාවක් ද හඳුන්වා දෙන​ ලදී.
තවද​, නව අයෝජකයින් හට ක්ෂණිකව ආයෝජනය කල හැකි වන අයුරින් කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ජංගම දුරකථන යෙදුමෙහි නවතම සං ස්කරණයක් හරහා ගිණුම් විවෘත කල හැකි අතර වෙළෙඳ ගනුදෙනු සිදු කිරීම, ගෙවීම් පියවීම සහ සිය ගිණුම් පහසුවෙන් නිරික්ෂණය කල හැක.

COMMENTS