කලාපීය වික්ටෝරියා හි අද රාත්‍රියේ සිට කොරෝනා වයිරස් නීති සීමා කිරීම ලිහිල් කරයි. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කලාපීය වික්ටෝරියා හි අද රාත්‍රියේ සිට කොරෝනා වයිරස් නීති සීමා කිරීම ලිහිල් කරයි.

කලාපීය වික්ටෝරියා හි අද රාත්‍රියේ සිට කොරෝනා වයිරස් නීති සීමා කිරීම ලිහිල් කරයි.

නීති සීමා කිරීම ලිහිල් කරයි.
Regional Victoria eases coronavirus restrictions from tonight

අද (16/09) රාත්‍රී 11.59 සිට කලාපීය වික්ටෝරියා හි වෙසෙන ඔබට තම නිවසින් බැහැර වීමට පනවා ඇති නීති ලිහිල් කර ඇත​. ඒ අනුව, එළිමහනේ පුද්ගලයින් 10 දෙනෙකුට එක් වීමේ හැකියාව පවතී. තවද​, තම නිවසට නම් කරන ලද නිවසකින් පුද්ගලයින් 5 දෙනෙකු දක්වා පැමිණිය හැකිය.

මෙම නීති ලිහිල් කිරීමට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී ඇත්තේ පසුගිය දින 14 තුල කලාපීය වික්ටෝරියා හි කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 5කට වඩා අඩු ගණනක් වාර්තා වූ බැවිනි.

https://www.dhhs.vic.gov.au/updates/coronavirus-covid-19/statement-premier-15-september-2020

COMMENTS