ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නගරයේ ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකික තරුණයෙක් පොලිස් අත්අඩංගුවට​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නගරයේ ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකික තරුණයෙක් පොලිස් අත්අඩංගුවට​.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නගරයේ ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකික තරුණයෙක් පොලිස් අත්අඩංගුවට​.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නගරයේ ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකික තරුණයෙක් පොලිස් අත්අඩංගුවට​.
Police have arrested a Sri Lankan man living in Melbourne, Australia.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නගරයේ බර්වූඩ් හි ජීවත්වන ශ්‍රී ලාංකික තරුණයෙක් “ළමා ලිංගික අපරාධ” චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

COMMENTS