කරදිය මත්ස්‍ය සමාගමක් වන Wild Barra Fisheries සමාගම උතුරු ප්‍රාන්තයේ (Northern Territory) බැරමුන්ඩි බලපත්‍ර මිලදී ගැනීම සඳහා මිලියන ගණනක් වියදම් කරයි. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කරදිය මත්ස්‍ය සමාගමක් වන Wild Barra Fisheries සමාගම උතුරු ප්‍රාන්තයේ (Northern Territory) බැරමුන්ඩි බලපත්‍ර මිලදී ගැනීම සඳහා මිලියන ගණනක් වියදම් කරයි.

කරදිය මත්ස්‍ය සමාගමක් වන Wild Barra Fisheries සමාගම උතුරු ප්‍රාන්තයේ (Northern Territory) බැරමුන්ඩි බලපත්‍ර මිලදී ගැනීම සඳහා මිලියන ගණනක් වියදම් කරයි.

කරදිය මත්ස්‍ය සමාගමක් වන Wild Barra Fisheries සමාගම උතුරු ප්‍රාන්තයේ (Northern Territory) බැරමුන්ඩි බලපත්‍ර මිලදී ගැනීම සඳහා මිලියන ගණනක් වියදම් කරයි.
Seafood company (Wild Barra Fisheries) spends millions to buy up NT barramundi licences.

කරදිය මත්ස්‍ය සමාගමක් වන Wild Barra Fisheries සමාගම උතුරු පළාතේ වාණිජ බැරමුන්ඩි කර්මාන්තයට ඩොලර් මිලියන ගණනක ආයෝජනයක් සිදු කර ඇති අතර NT හි බැරමුන්ඩි බලපත්‍රවලින් සියයට 70 කට වඩා මිලදී ගෙන ඇත.
මෙම සමාගම​ බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ පිහිටා ඇති අතර එය ලියාපදිංචි කර ඇත්තේ පසුගිය වසරේ මැයි මාසයේදීය​.
මෙම ආයෝජනය උතුරු පළාතේ (NT) මෙතෙක් දුටු සැලකිය යුතු ආයෝජනයන් ගෙන් එකක් වන බව සඳහන්.

COMMENTS