කොරෝනා වසංගතයේ අඛණඩ බලපෑම හේතුවෙන් telehealth සේවාව තවත් මාස 6කින් දීර්ඝ කිරීමට ඕස්ට්‍රේලියානු රජය තීරණය කර ඇත​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කොරෝනා වසංගතයේ අඛණඩ බලපෑම හේතුවෙන් telehealth සේවාව තවත් මාස 6කින් දීර්ඝ කිරීමට ඕස්ට්‍රේලියානු රජය තීරණය කර ඇත​.

කොරෝනා වසංගතයේ අඛණඩ බලපෑම හේතුවෙන් telehealth සේවාව තවත් මාස 6කින් දීර්ඝ කිරීමට ඕස්ට්‍රේලියානු රජය තීරණය කර ඇත​.

කොරෝනා වසංගතයේ අඛණඩ බලපෑම හේතුවෙන් telehealth සේවාව තවත් මාස 6කින් දීර්ඝ කිරීමට ඕස්ට්‍රේලියානු රජය තීරණය කර ඇත​.
Subsidised telehealth sessions extended for another six months.
COVID-19 වසංගතය අතරතුර සෞඛ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා ඩොලර් බිලියන 2 ක අතිරේක අරමුදලේ කොටසක් ලෙස ඕස්ට්‍රේලියානු ෆෙඩරල් රජය සහනාධාර සහිත telehealth සැසි මාස හයක් සඳහා දීර්ඝ කරනු ඇත.
මේ අනුව​ telehealth සේවාව 2021 මාර්තු 31 දක්වා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යනු ඇත.
Telehealth සේවා සඳහා Medicare සහනාධාර පුළුල් කිරීම සඳහා මාර්තු මාසයේදී ඕස්ට්‍රේලියානු රජය විසින් ඩොලර් මිලියන 600 කට වඩා වැඩි මුදලක් වෙන් කරන ලද අතර, මෙමඟින් ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට පෞද්ගලිකව සෞඛ්‍ය සායනවලට​ සහභාගී වීමට වඩා වීඩියෝ හා දුරකථන මගින් සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබේ.

COMMENTS