වික්ටෝරියා Skilled Visa 190 සහ 491 වීසා නවතම තොරතුරු

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ Skilled Visa වැඩසටහන යටතේ 190 සහ 491 වීසා නාමයෝජනා සඳහා නවතම තොරතුරු ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

2021/22 මුල්‍ය වර්ෂයට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට වෙන් කර ඇති 190 වීසා කෝටාව 3,500 ක්.

පසුගිය අප්‍රේල් 30 වන විට වික්ටෝරියා 190 වීසා සඳහා ROI 13,386 ක් ලැබී ඇති අතර නාමයෝජනා සඳහා අයදුම්පත් 3,204 ක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා.

2021/22 මුල්‍ය වර්ෂය උදෙසා වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට වෙන් කර ඇති 491 වීසා කෝටාව 750 ක්.

ඒ සඳහා ROI 2,100 ක් ලැබී ඇති අතර වික්ටෝරියානු වීසා නාමයෝජනා සඳහා අයදුම්පත් 694 ක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා.

2021/22 මුල්‍ය වර්ෂය උදෙසා වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ 491 වීසා සඳහා යොමු කිරීම පසුගිය අප්‍රේල් 29 දිනෙන් අවසන් කෙරුණා.

https://liveinmelbourne.vic.gov.au/

ශ්‍රී ලංකාවේ උගතුන් ලක්ෂ ගණනක් රට හැර ගිහින්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අගහිඟකම් හේතුවෙන් 2565365 දෙනකු පසුගිය වසර දෙකේ දී රට හැර ගොස් ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වාර්තා මගින් අනාවරණ වීතිබෙනවා.

Read More »