අමෙරිකානු ඩොලරය පලමු වරට රු 300 ඉක්මවයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අමෙරිකානු ඩොලරය පලමු වරට රු 300 ඉක්මවයි

අමෙරිකානු ඩොලරය පලමු වරට රු 300 ඉක්මවයි

අමෙරිකානු ඩොලරයේ විකුණුම් අගය පලමු වරට රුපියල් 300 ඉක්මවා ගියා.

එය අද දැක්වුනේ රුපියල් 303 යි සත 49 ක් වශයෙන්.

COMMENTS