අද සවස 6.00 සිට සඳුදා උදෑසන 6.00 දක්වා රට පුරා ඇඳිරි නීතිය – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අද සවස 6.00 සිට සඳුදා උදෑසන 6.00 දක්වා රට පුරා ඇඳිරි නීතිය

අද සවස 6.00 සිට සඳුදා උදෑසන 6.00 දක්වා රට පුරා ඇඳිරි නීතිය

අද (02) සවස 6.00 සිට සඳුදා ( 04) උදෑසන 6.00 දක්වා රට පුරා ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇතැයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසයි.

COMMENTS