වික්ටෝරියා Skilled Visa වැඩසටහනට තවත් රැකියා වෘත්තීන් කිහිපයක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා Skilled Visa වැඩසටහනට තවත් රැකියා වෘත්තීන් කිහිපයක්

වික්ටෝරියා Skilled Visa වැඩසටහනට තවත් රැකියා වෘත්තීන් කිහිපයක්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ 2021-22 වර්ෂයට අදාළ Skilled Visa වැඩසටහන යටතේ තවත් රැකියා වෘත්තීන් කිහිපයක් එකතු කර තිබෙනවා.

190 සහ 491 යන වීසා උප කාණ්ඩ සඳහායි එම වෘත්තීන් ඇතුළත් කර ඇත්තේ.

මේ අනුව සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ නව ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක්ම Skilled Visa වැඩසටහනට අන්තර්ගත කර තිබීම විශේෂත්වයක්.

ඉන් බහුතර වෘත්තීන් සංඛ්‍යාවක් සෞඛ්‍ය රසායනාගාර සේවාවන්ට අදාළ වනවා.

for both the subclass 190 and 491 visas :

  • Occupational Therapists – 252411
  • Social Workers – 272511
  • Clinical Psychologists – 272311
  • Psychologists (NEC) – 272399
  • Hospital Pharmacists – 251511
  • Physiotherapists – 252511
  • Medical Laboratory Scientists – 234611

For the subclass 491 visa only :

  • Enrolled Nurse – 411411 (Rural and regional public aged care settings only)

https://liveinmelbourne.vic.gov.au/news-events/news/2022/changes-to-the-health-target-sector

COMMENTS