ලොව ප්‍රමුඛතම පර්යේෂණ විද්‍යාඥයින් 2% තුළ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 24 ක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ලොව ප්‍රමුඛතම පර්යේෂණ විද්‍යාඥයින් 2% තුළ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 24 ක්

ලොව ප්‍රමුඛතම පර්යේෂණ විද්‍යාඥයින් 2% තුළ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 24 ක්

ප්‍රමුඛතම විශ්ව විද්‍යාලයක් වන අමෙරිකාවේ ස්ටැන්ෆෝර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලය නිකුත් කළ වාර්තාවකට අනුව ලොව ප්‍රමුඛතම පර්යේෂණ විද්‍යාඥයින් 2% තුළ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 24 දෙනෙකු සිටී.

ඒ අතරට ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ, මහාචාර්ය මෙත්තිකා විතානගේ , සහ ආචාර්ය අනුශ්කා. යූ රාජපක්ෂ යන මහත්මීන් ඇතුළත්.

පේරාදෙණිය, වයඹ, කොළඹ , කැලණිය සහ යාපනය විශ්වවිද්‍යාලවල පර්යේෂණ විද්‍යාඥයින් පිරිසක් ද ඇතුළත් වෙති.

මීට අමතරව ජාත්‍යන්තර ජල කළමනාකරණ ආයතන විද්‍යාඥයින් පිරිසක් ද ඇතුළත්.

 

source : https://www.newsfirst.lk/sinhala/2021/10/27/%e0%b6%bd%e0%b7%9c%e0%b7%80-%e0%b6%b4%e0%b7%8a%e2%80%8d%e0%b6%bb%e0%b6%b8%e0%b7%94%e0%b6%9b%e0%b6%ad%e0%b6%b8-%e0%b6%b4%e0%b6%bb%e0%b7%8a%e0%b6%ba%e0%b7%9a%e0%b7%82%e0%b6%ab-%e0%b7%80%e0%b7%92/