කෙටි පණිවිඩ Spam ජාවාරමක් පිළිබඳ ඔස්ටේ්‍රලියානුවන්ට නැවතත් අනතුරු ඇගවෙයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කෙටි පණිවිඩ Spam ජාවාරමක් පිළිබඳ ඔස්ටේ්‍රලියානුවන්ට නැවතත් අනතුරු ඇගවෙයි

කෙටි පණිවිඩ Spam ජාවාරමක් පිළිබඳ ඔස්ටේ්‍රලියානුවන්ට නැවතත් අනතුරු ඇගවෙයි

ජංගම දුරකථන කෙටි පණිවිඩ හරහා සිදුකරන Spam ඝනයට අයත් ජාවාරමක් පිළිබඳ ඔස්ටේ්‍රලියානුවන්ට නැවතත් අනතුරු ඇගවෙයි.

ඉන් එකක් වන්නේ ඔබේ ඡායාරූපයක් අන්තර්ජාලයට මුදා හැර ඇති බවත් එය පහත Link එකෙන් දැක බලා ගත හැකි බවත්ය.

දෙවැන්න වන්නේ ඔබට කිසියම් පාර්සලයක් ලැබී ඇති බවත් ඊට සම්බන්ධ කරුණක් සඳහා Link එකක් Click කරන ලෙසයි.

මෙම කිසිවක් Click නොකරන ලෙසට ඉල්ලීමක් කෙරේ.

එමෙන්ම අදාළ කෙටි පණිවිඩ Delete කර දමන්නැයිද දැනුම් දෙයි.

මෙවැනි Spam පිළිබඳ දැනුම් දෙන්න : https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scamwatch.gov.au%2Freport-a-scam%3Ffbclid%3DIwAR3LbduDfRB1Po4OJ2PuAD_addE4ohn5Gm_pozHJVSLyOZuyT8LPcCfR_As&h=AT1rNHAj4R0tsnAQAhBbmup6oi481lpm76IiUedjbTqCxBcbHK2nsV2MCMLyyw8xrWhFuJB7BGRdLukl2yW_stYiw4SI03u9MIjt3Rn6skYqvGkFnn3Y5RtBWQOo8RlREQU&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1X2cuS4xQP8wUynihrwVc17ZST2av8esw2JPTc90oOJAl1wCm8_zmTyJSUph0ZR-yyYz6oqPHQUVlj_6RQ54X49G_LxKLFbMsSpkn_jn4MFxq5vnyJXp7XrskhZJdfOvbsXXwKTbrbxWt6-0xsCX1W5AfvFL0LY9yLvfST1-s86A

 

Pic – Jason Wood MP FB