නිවු සවුත් වේල්ස් අද සිට ලිහිල් වන නිරෝධායන සීමා මෙන්න – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිවු සවුත් වේල්ස් අද සිට ලිහිල් වන නිරෝධායන සීමා මෙන්න

නිවු සවුත් වේල්ස් අද සිට ලිහිල් වන නිරෝධායන සීමා මෙන්න

නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ නිරෝධායන සීමා අද සිට තවදුරටත් ලිහිල් කෙරේ.

ඒ අනුව නිවසකට පැමිණිය හැකි පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 20 දක්වා ඉහළ දැමේ.

බාහිර හමුවීම් උපරිමය 50 දක්වා වැඩි කෙරේ.

අවන්හල් සඳහා පැවති සීමා තවදුරටත් ලිහිල්කරමින් වර්ග මීටර් 04 ක ප්‍රමාණය තුළ එක් අයෙකු බැගින් සිටින ආකාරයට අවසර හිමිවේ.

සම්පූර්ණ ලිහිල් කිරීම් පහත පරිදිය.

Pic Credit – 7News