එක් එක් ප්‍රාන්තයේ එන්නත්කරණ ප්‍රතිශත මෙන්න – ACT/ NSW ඉදිරියෙන් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

එක් එක් ප්‍රාන්තයේ එන්නත්කරණ ප්‍රතිශත මෙන්න – ACT/ NSW ඉදිරියෙන්

එක් එක් ප්‍රාන්තයේ එන්නත්කරණ ප්‍රතිශත මෙන්න – ACT/ NSW ඉදිරියෙන්

එක් එක් ප්‍රාන්තවල නවතම එන්නත්කරණ ප්‍රතිශතයන් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

ඊට අනුව මාත්‍රා 02 ම ලබාදී ඇති වැඩිම ප්‍රතිශතය සටහන් වන්නේ නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් වන අතර එය සියයට 74 ක්.

ACT ප්‍රාන්තය දෙවන ස්ථානයට පත්ව සිටින්නේ සියයට 73.6 ක් සමගිනුයි.

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය 04 වන ස්ථානයේයි පසුවන්නේ.

එක් මාත්‍රාවක් හෝ දී ඇති ප්‍රතිශත අතුරින් ACT ඉදිරියෙන් පසුවන්නේ සියයට 96.9 ක ප්‍රතිශතයක් හිමිකරගනිමින්.

නිවු සවුත් වේල්ස් 02 වන ස්ථානයටත් වික්ටෝරියා 03 වන ස්ථානයේත් පසුවනවා.

PIC – 9NEWS

SOURCE : https://www.9news.com.au/national/coronavirus-vaccine-update-australia-covid19-vaccination-tracker/9160514c-9e6b-4446-81cd-587aa8a2b09a?ocid=Social-9News